Restorasyon

K�lt�rel de�erlerin korunmas� ve gelece�e d�zg�n aktar�lmas�yla ba�lar Uygulama �ncesi t�m a�amalar�n� ke�fetmeyi i�ermekle birlikte asl�na uygun malzemelerin, profesyonel bir ekiple uygulamaktan ge�er.

Sanatsal �al��malar

Griart, dekorasyon, sanatsal veya �zel �al��malar�n�zda her t�rl� materyallerden, dekoratif, heykel, r�lyef, model, aksesuar gibi �al��malar�n�z� tamamen el �al��mas� ile heykeltra� ve ressam ekibimizle yapmaktay�z.

Bah�e Dekorasyonu

Peyzaj ya�am alan�m�zdaki farkl� ihtiya�lar�m�z� kar��lamakla birlikte, k�lt�r ve tabiat�m�zdan ortak noktalar� bar�nd�rmaktad�r. S�radan tek d�ze ya�amlara renklilik ve uyum katar, hayal g�c�m�ze destek sa�lamay� ama�lar.

Do�al Ta�lar

T�m Mermer ve Ta� �e�itlerimiz kalitesine g�re, fabrikadan en uygun fiyata kap�n�za gelsin. �sterseniz GriArt'dan iharacat�n� yapal�m. Fiyat teklifi alabilirsiniz.

3D Tasar�mlar

D���ncenin ifadeye d�n��mesi sonucunda, g�rmek istedi�imiz �eylerin ger�e�e yak�n halinin sanal olarak g�z�m�z�n �n�ne gelmesini sa�lar.

M��TER� AVANTAJLARI

�al��ma olanaklar�m�zdan en iyi �ekilde faydalanabilirsiniz.